บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด


เป็นบริษัทในเครือ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยที่มีรายชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง(Cloud Service Provider) โดยดำเนินธุรกิจการให้บริการเช่าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) แบบครบวงจร ตั้งแต่ด้านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure-as-a-Service) ไปจนถึงการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) บนเครือข่าย Internet รวมไปถึงการทำซอฟท์แวร์โซลูชั่นสำหรับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-Service) IaaS เป็นลักษณะการให้เช่า resource คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น CPU, Memory, Storage เป็นต้น โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจัดซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใดๆ รวมถึงการลดค่าใช้จ่าย ในการจ้างบุคลากรทางด้าน IT มาเพื่อดูแล เนื่องจากทางผู้ให้บริการจะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมด ซึ่งทางลูกค้าสามารถเลือกใช้งาน resource ได้ตามความเหมาะสม และยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดหรือจำนวนของ resource ได้เองตามความต้องการในการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยได้เริ่มให้บริการ IaaS แบบ Private Cloud กับกลุ่มบริษัทจัสมิน

บริการด้านคลาวด์ซอร์ฟแวร์ (Software-as-a-Service) SaaS เป็นบริการให้เช่าใช้ซอร์ฟแวร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้าไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งซอร์ฟแวร์ หรือเสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆ และจะคิดค่าใช้บริการตามการใช้งานจริง หรือคิดเป็นรายเดือน โดยบริษัทได้พัฒนาซอร์ฟแวร์สำหรับให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการกับกลุ่มลูกค้าต่างๆ โดยมีซอร์ฟแวร์ดังนี้

- ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรภาครัฐ (Enterprise Resource Planning for Government – ERP) สำหรับกลุ่มลูกค้าหน่วยงานเทศบาลทั่วประเทศ ปัจจุบัน ได้เริ่มมีการใช้งานระบบโดยเทศบาลนครรังสิต เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลตำบลเสม็ด รวมทั้งเทศบาลอื่นๆ ได้เริ่มที่จะสนใจมาใช้บริการดังกล่าวเพิ่มขึ้น

- ระบบบริการฝากบันทึกข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเรียกว่า “eyeKeeper”

- บริการ SaaS ในส่วนอื่นๆ บริษัทมีแผนที่จะผลิตและพัฒนา เพื่อให้บริการ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง